نت فارسی بری باخ منصور – نت فارسی پنچره دن داش گلیر – نت فارسی آذری

نت فارسی بری باخ منصور – نت فارسی پنچره دن داش گلیر – نت فارسی آذری

نت فارسی بری باخ آذری

نت فارسی بری باخ منصور
نت فارسی بری باخ منصور
40.000 ریال – خرید

پنجر دن داش گلیر داش گلیر داش گلیر آی بری باخ بری باخ ….

خمار گوزلردن یاش گلیر آی بری باخ بری باخ

 

سنی منه وئرسلر آی بری باخ بری باخ

آالّلها دا خوش گلیر آی بری باخ بری باخ

 

نت فارسی بری باخ آی بری باخ , بری باخ آی بری باخ

نت فارسی بری باخ آی بری باخ بری باخ

 

بری باخ آی بری باخ , بری باخ آی بری باخ

نت فارسی بری باخ آی بری باخ بری باخ

 

پنجرنین میللّری آی بری باخ بری باخ

آئچدی قئزیل گوللری آی بری باخ بری باخ

 

اوغلانی یولدان ایلر آی بری باخ بری باخ

قئزین شیرین دیللری آی بری باخ بری باخ

 

بری باخ آی بری باخ , بری باخ آی بری باخ

بری باخ آی بری باخ بری باخ

 

بری باخ آی بری باخ , بری باخ آی بری باخ

بری باخ آی بری باخ بری باخ

 

گوروپ گله تومانه بالام نای گولوم نای سکینه دایه قئزی نای نای

گوروپ گله تومانه بالام نای گولوم نای سکینه دایه قئزی نای نای ….

 

اولوم بویون قربانین هی نین یا نی نین یای

اولوم بویون قربانین هی نین یا نی نین یای

 

اوینیان به له اوینار بالام نای گولوم نای سکینه دایه قئزی نای نای

اوینیان به له اوینار بالام نای گولوم نای سکینه دایه قئزی نای نای

 

اولوم بویون قربانین هی نین یا نی نین یای

اولوم بویون قربانین هی نین یا نی نین یای

 

ننمی یولا سالّام آنام وای گولوم وای سکینه دایه قئزی نای نای

ننمی یولا سالّام آنام وای گولوم وای سکینه دایه قئزی نای نای

 

باشینا من دولانیم هی نین یا نی نین یای

… بالا دولانیم هی نین یا نی نین یای

نت فارسی الماز الماز آذری – نت فارسی آذری الماز الماز – نت فارسی نارنجی باشماق الماز

نت فارسی الماز الماز آذری – نت فارسی آذری الماز الماز – نت فارسی نارنجی باشماق الماز

نت فارسی الماز الماز آذری

نت فارسی الماز الماز آذری
نت فارسی الماز الماز آذری
40.000 ریال – خرید