نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری آسمون اوره گرید

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری آسمون اوره گرید

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری
نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

آسمون اورِ گرهد (های به خدا) بارونِ در وند
آرمون دیدنت (های به خدا) مِنِه دلم مند

هم زنو اَورِ گرهد (های به خدا) بارون شُرشُر
ندونم چه بکنم (های به خدا) وا ای دل پر

دلم ایخوا (های) دلم ایخوا (های به خدا) حنده به لَوُم بو
برچ برچ نور مه (های به خدا) منه ای شووم بو

وا امشو چارده شووه
وا امشو چارده شووه به مال نویدی
کاشکی که به ای شوم
کاشکی که به ای شوم چی مه بزیدی

وا امشو چارده شوه (وای به خدا) که دیر ز مالی
آرمونت به دلم (وای به خدا) جات منده خالی

دلم ایخوا (های) دلم ایخوا (وای به خدا) حنده به لوم بو
برچ برچ نور مه (های به خدا) منه ای شوم بو