نت فارسی شده ام بت پرست تو آغاسی – نت فارسی روم از هر خونه به خونه

نت فارسی شده ام بت پرست تو آغاسی – نت فارسی روم از هر خونه به خونه

نت فارسی شده ام بت پرست تو آغاسی

نت فارسی شده ام بت پرست تو
نت فارسی شده ام بت پرست تو
40.000 ریال – خرید

شده ام بت پرست تو . قسم به چشمون مست تو

به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه . شده ام جام دست تو

به تو چون سجده میکنم . شرر تو هر سینه میزنم

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه . بت روی تو بشکنم

نت فارسی شده ام بت پرست تو

شب هجرون دیگه تمومه . گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه . که برای تو زنده ام

آه . که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

دل من یک کاسه خونه . که برای تو زنده ام

آه . که برای تو زنده ام

شده ام بت پرست تو . قسم به چشمون مست تو
به کنج میخونه روز و شب شده ام جام دست تو

آه . شده ام جام دست تو

نت فارسی شده ام بت پرست تو

به تو چون سجده میکنم . شرر تو هر سینه میزنم

به قصه میخوام که بعد از این بت روی تو بشکنم

آه . بت روی تو بشکنم

شب هجرون دیگه تمومه . گل مهتاب بر سر بومه

عاشقی جز بر تو حرومه . که برای تو زنده ام

آه . که برای تو زنده ام

روم از هر خونه به خونه که بگیرم از تو نشونه

دل من یک کاسه خونه . که برای تو زنده ام

آه . که برای تو زنده ام

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی – نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی – نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی
نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی
40.000 ریال – خرید

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

الله

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

الهی

 

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

 

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

الهی