نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین – نت فارسی بانو بانو بانو شرقی – نت فارسی تویه باغچه عشق

نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین – نت فارسی بانو بانو بانو شرقی – نت فارسی تویه باغچه عشق

نت فارسی بانوی شرقی فرشید

نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین
نت فارسی بانوی شرقی فرشید امین
40.000 ریال – خرید

توی باغچه عشق یه گل میخوام که رنگش
رنگ تن تو باشهبانوی شرقی

یک گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشهبانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی
نت فارسی بانوی شرقی
روی قلبت بنویس
که بجز من دیگه نیست

اگه می بینی حسودم
این دست خودم نیست

آخه من عاشقتم
عاشقی مثله منم
توی دنیا دیگه نیست
نت فارسی بانوی شرقی

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

تو موهات دست می کشم
جنس گل ابریشمه

اما هیچ ابریشمی
جنس موهای تو نیست

تو لبات سرخی گلها رو به یادم میاره
اما باز هیچ گلی به ،سرخی لبهای تو نیست

آره بانوی من
ای تو گل حیاتم

زندگیم دست توست
عاشق اون نگاتم

هر جا باشی باهاتم
بانوی شرقی

روی قلبت بنویس
که بجز من دیگه نیست

اگه می بینی حسودم
این دست خودم نیست

آخه من عاشقتم
عاشقی مثله منم
توی دنیا دیگه نیست

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

نت فارسی بانوی شرقی
تو موهات دست می کشم
جنس گل ابریشمه

اما هیچ ابریشمی
جنس موهای تو نیست

تو لبات سرخی گلها رو به یادم میاره
اما باز هیچ گلی به ،سرخی لبهای تو نیست

توی باغچه عشق یه گل می خوام که رنگش
رنگ تن تو باشه
بانوی شرقی

یه گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی

بانو بانو بانو بانو
بانوی شرقی