نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گرمه سیر گرمه

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گرمه سیر گرمه

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری
نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

گرمسیر گرمه، گرمه ولا و باد گرم ایاره

کاشکی که زیتر مال بارکنه بریم ایلاق دوواره

گرمسیر گرمه، گرمه بیوین بار کنیم گویل بریم سی سَرحَد

بزنیم آخه یه وار نو بهلیم ای کهنه واره

کوه زردنه بوگوین بوگوین کردیمه گردواری

تی به ره بو تا مالا بیان آخه ز آسماری

کوه زردنه بوگوین بوگوین آخه مندیرمون بو

گردواری کردیمه پاک آخه وا با مه نو

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

 

کوه زردنه بوگوین بوگوین آخی کوگس بخونه

سر چارده نوم خدا آخی دی مال کنونه

کاشکی یه سال مالا ونن آخی پا چشمه ساری

هرکسی بره صب تا پسین آخی به دین کاری

کاشکی یه سال مالا ونن آخی وار برافتو

هرکسی بره به دین کاری از صب تا سر شو

شو یه تش تنگی بزنیم آخی ز هیمه کلخنگ

میشکاله بوگوین بوگوین آخی منشینه بیکار

شو یه تش تنکگی بزنیم آخی ز هیمه بایوم

میشکاله بوگوین بوگوین آخی هف کنه قایم

 

بیوین یه تش تنگی بزنیم آخی دورس بوازیم

میشکال ای هف کن به ساز همه مندیر سازیم

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری آسمون اوره گرید

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری آسمون اوره گرید

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری

نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری
نت فارسی آسمون اوره گرید محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

آسمون اورِ گرهد (های به خدا) بارونِ در وند
آرمون دیدنت (های به خدا) مِنِه دلم مند

هم زنو اَورِ گرهد (های به خدا) بارون شُرشُر
ندونم چه بکنم (های به خدا) وا ای دل پر

دلم ایخوا (های) دلم ایخوا (های به خدا) حنده به لَوُم بو
برچ برچ نور مه (های به خدا) منه ای شووم بو

وا امشو چارده شووه
وا امشو چارده شووه به مال نویدی
کاشکی که به ای شوم
کاشکی که به ای شوم چی مه بزیدی

وا امشو چارده شوه (وای به خدا) که دیر ز مالی
آرمونت به دلم (وای به خدا) جات منده خالی

دلم ایخوا (های) دلم ایخوا (وای به خدا) حنده به لوم بو
برچ برچ نور مه (های به خدا) منه ای شوم بو

 

نت فارسی گل ناز دارم معین – نت فارسی محلی بختیاری گل ناز دارم

 نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری –

نت فارسی گل ناز دارم معین

نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری

نت فارسی گل نازدارم معین
نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری

گل ناز دارُم مه شوگارُم

بیو بیو که دلُم سیت تنگه

ندونم تا کِی دلت چی سَنگه

بهار إو وی با گل گندم

مو تِهنا با درد دل مَندُم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

گل ناز دارُم مه شوگارُم

بیو بیو که دلُم سیت تنگه

ندونم تا کِی دلت چی سَنگه

بهار او وی با گل گندم

مو تِهنا با درد دل مَندُم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

تو گفتی که با بهار إیام سی چه پَ نیایی؟

حالا دیه باور ایکنم که تو بی بَفایی

ز ویرِه رَهدُم مَکُن وام چینو گلِ ناز دارُم

بیو که بی تو دیه مَه رَهدِه مه شوتارم

تو گفتی که با بهار إیام سی چه پَ نیایی؟

حالا دیه باور ایکنم که تو بی بَفایی

ز ویرِه رَهدُم مَکُن وام چینو گلِ ناز دارُم

بیو که بی تو دیه مَحرم ز ای شُوگارُم

 

نت فارسی گل ناز دارم محلی بختیاری

گل ناز دارُم مه شوتارُم

بیو بیو که دلُم سیت تنگه

ندونم تا کِی دلت چی سَنگه

بهار إو وی با گل گندم

مو تِهنا با درد دل مَندُم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

ولم کردی با دلِ پُر دردُم

دلم خینه دی ز حرفا مردم

نت فارسی در واز کن محلی بختیاری – نت فارسی عجم بند نگه کردم منه جا کلید

نت فارسی در واز کن محلی بختیاری – نت فارسی عجم بند نگه کردم منه جا کلید

نت فارسی در واز کن محلی بختیاری عجم بند

نت فارسی در واز کن محلی بختیاری
نت فارسی در واز کن محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

نگه کردم من جا کلید مچ پا دیاره دره واز کن
توی سوراخ جا کلیدی درب نگاه کردم پاهاتو دیدم

و ار دره واز نکنی صفای نداره دره واز کن
درو برام باز کن چون اگه باز نکنی از بیرون صفا نداره

سرمای مردم دره واز کن بارون ترم که دره واز کن
درو باز کن از سرما مردم بارون هم خیسم کرد
نت فارسی در واز کن محلی بختیاری

ووی ار دره واز بکنوم بدنومی داره جغله بره
اگه درو باز بکنم بدنام میشم جغله پسر جوان برو

ووی ار میرم فهم بوره خینم دراره جغله بره
اگه میرم بفهمه خونم میریزم پسر جوان برو

سرمای مردی بارون ترت که جغله بره
از سرما مردی بارون خیست کرد پسر جوان برو

وای پوشیدی شلوار پی دومون چاکدار دره واز کن
وای سرکیف قدم زنی وه مینه بازار دره واز کن

سرمای مردم دره واز کن سرمای مردم
وای پوشیدم شلوار پی سی تو چچاره جغله برو

وای تا اناره نشکنی مزه نداره جغله برو
فیس کردوم تا شو شوه سیاه سفید وای بید

خواستوم خو سوم جام نبید دست کردوم جیب پیل وام نبید
وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی

سبیلاش کرنولیبی گرز نی لو پیله سی
چشو چراغه مو بید افتوه لو بومم بی
نت فارسی در واز کن محلی بختیاری

وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی
وای سیر کردوم نیم دری از خو بیدار حورو پری

ری کردوم ری آسمون مونه بکوش هر می طریق
وای دلوم میخواد زنوم نبی خدای دلوم میخواد زنوم نبی

نت فارسی داینی داینی محلی بختیاری علی تاجمیری – نت فارسی محلی بختیاری داینی داینی

نت فارسی داینی داینی محلی بختیاری علی تاجمیری – نت فارسی محلی بختیاری داینی داینی

نت فارسی داینی داینی محلی بختیاری علی تاجمیری

نت فارسی آخی داینی داینی نترم
نت فارسی آخی داینی داینی نترم
40.000 ریال – خرید

 

آخی داینی داینی نترم که تونه ز یادم ببرم

وقتی که به او رو نیرم پللت ایا بر نظرم

وای تهنایی باز تهنایی چه کنم مو وا غم یار
وو خدا گل با رهدنس دیه روزمه کرد چی شو تار

آخی داینی قربون اون خالت ونده تش به جونم تیا کالت
کاشکی ای دلم چی گو تو بید ونده بی به گیل دسمالت

آخی داینی داینی بیو کلم دی نکن بیشتر خین به دلم
دیدی که چه وابی بعده خوت جاوارگه وا بی منزلم

آخی داینی داینی قربونت ایخوام که وابوم مهمونت
آخی داینی قربون همو خالت سهدم و برشتم ز دندالت

 

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری – نت فارسی باغ آباد لباش پُره نازه خنده هاش

نت فارسی باغ آباد لباش مسعود بختیاری – نت فارسی باغ آباد لباش پُره نازه خنده هاش

نت فارسی باغ آباد لباش بختیاری

نت فارسی باغ آباد لباش بختیاری
نت فارسی باغ آباد لباش بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

باغ آباد لباش پُره نازه خنده هاش
صدای چلچله ها میاد از موج صداش
تو چشمونش خدا بهارو کاشته
روی لباش برگ گلو گذاشته

هر چی می گمش بلا خوابیده تو اون نوا
چشم اون نمی شناسه نه غریب نه آشنا
اما دل من باورش نمی شه
حرف حساب دیگه سرش نمی شه

دلم آشیون عشقه باغ بی خزون عشقه
مهربونی خوب می دونه دستشو رونه عشقه
اگه روزی اون بتونه عشقو از نگام بخونه
می دونم میاد پشیمون همیشه پیشم می مونه
قدر منو آخ که یه روز می دونه

که قدرشو دلم هنوز می دونه

باغ آباد لباش پُره نازه خنده هاش
صدای چلچله ها میاد از موج صداش
تو چشمونش خدا بهارو کاشته
روی لباش برگ گلو گذاشته

هر چی می گمش بلا خوابیده تو اون نوا
چشم اون نمی شناسه نه غریب نه آشنا
اما دل من باورش نمی شه
حرف حساب دیگه سرش نمی شه

 

نت فارسی گل بابونه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گل باوینه

نت فارسی گل بابونه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گل باوینه

نت فارسی گل بابونه محلی بختیاری

نت فارسی گل بابونه محلی بختیاری
نت فارسی گل بابونه محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

بار اله سی کی باهارونت ایاهه
ای گلا باوینه سی کی ای دراهه
ندونم سیچه منه ای همه مردم
بخت مو چی شوگاره چینو سیاهه

ری دلم سنگینه غم، دل بیقراره
روز و شو تیام ایگوی اور بهاره
آخه تا کی چینو وا تینا بمهنم
حرف مردم سی دلم چی نیشت خاره

بهار اوی وا گل گندم
مو تهنا وا درد دل مندم

شو و رو دل چی نی ایناله
تا که چی لاله داغ دل دارم
گل بوستون تی مو دی خاره
مه و آستاره نی به شوگارم

نت فارسی گردواری آهنگ محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گردواری

نت فارسی گردواری آهنگ محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گردواری

نت فارسی گردواری آهنگ محلی بختیاری

نت فارسی گردواری محلی بختیاری
نت فارسی گردواری محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

چینو که مندیرتم دونم ایایی
ندونم چه دیدیه از ای جدایی
تا که جون دارم ولا مندیر ایمهنم
آخه باور نیکنم که بی بفایی

افتو زی افتو در رهد هنی نویدی
چی استاره کاشکی که دی سر بزیدی

گردواری ایکنم ایام به دینت
خوت خه دونی حال هرکی که نبینت
گردواری ایکنم ایام به جستت
اینشینم سر ره شو به کمینت

افتو زی افتو در رهد هنی نویدی
کاشکی که چی آستاره دی سر بزیدی

افتو زی افتو در رهد سیچه نیویی
کاشکی که چی آستاره دی بدرویی

نت فارسی دل هوای تو کرد – نت فارسی محلی بختیاری دوارته ز نو دل هوای تو کرد

نت فارسی دل هوای تو کرد – نت فارسی محلی بختیاری دوارته ز نو دل هوای تو کرد

نت فارسی دل هوای تو کرد سارا کیوان محلی بختیاری

 نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری
نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

دوارته ز نو دل هوای تو کرد
دلم نگره جا صدای تو رد
به یاد خوت و قولت ای تیه کال
شال بست و به کد؛ هم هوای تو کرد

شوی که گلم خوت نیایی کلم
غمت اونه بار به وارگ دلم
سیچه خوت نداری ز حالم خور
بیو منه مالم، ستین دلم

دلم چی کبوتر سیت هی زنه بال
وفا کن تو ای بی بفا تیه کال
نزیده مه و مندمه کل مال
غمت اونه تش به ای دل مال

نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری – نت بختیاری

نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری – نت فارسی محلی بختیاری – نت بختیاری

نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری

نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری
نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

نت فارسی بلال بلال محلی بختیاری

چه خوبه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کُهرنگ

تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چار لنگ و هف لنگ

بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار

تا بخونم مو سی گلم های ولا بلال و یار یار

تُشمالون ولا کار ایکنن ولا به خدا ای مال و او مال

تش نها ولا گوشه ی دلم ولا به خدا دُنگل تی کال

بلال بلالا های بلال بلال های گلم نفتت کوچیره

به کمند او پللت های ولا دلم اسیره

چه خووه مال بار ونه های ولا بال اِو سور

دس گل منه دسم بو های ولا چشم حسید کور

بلال بلال های بلال بلال های گلم لو برگ بیدی

اوویدم بی که بینمت های گلم دیدم نبیدی

نت فارسی بلال بلال محلی

لیست نت های فارسی