نت فارسی بیا بریم کوه – نت فارسی بیا بریم دشت – نت فارسی آهوی دشت

نت فارسی بیا بریم کوه – نت فارسی بیا بریم دشت – نت فارسی آهوی دشت

نت فارسی بیا بریم کوه

نت فارسی بیا بریم کوه
نت فارسی بیا بریم کوه
40.000 ریال – خرید

 

بیا بریم دشت

کدوم دشت

همون دشتی که خرگوش تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

خواب خرگوش به خواب یار میماند بله

خواب خرگوش به خواب یار میماند بله

بیا بریم کوه

کدوم کوه

همون کوهی که آهو تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مگیر

خرگوش دشتم را مگیر

آهوی کوهم را مگیر

خال آهو به خال یار میماند بله

خال آهو به خال یار میماند بله

بیا بریم باغ

کدوم باغ

همون باغی که قمری تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

چرخ قمری به چرخ یار میماند بله

چرخ قمری به چرخ یار میماند بله

بیا بریم چاه

کدوم چاه

همون چاهی که کفتر تاب داره

های بله

نت فارسی بیا بریم کوه

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

طوق کفتر به طوق یار میماند بله

طوق کفتر به طوق یار میماند بله

بیا بریم کوه

کدوم کوه

همون کوهی که عقاب تاب داره

های بله

بچّه صیّاد به پایش دام داره

های بله

 

نت فارسی بیا بریم کوه

بچّه صیدم را مزن

خرگوش دشتم را مزن

آهوی کوهم را مزن

قمری باغم را مزن

کفتر چاهم را مزن

عقاب کوهم را مزن

چنگ عقاب به چنگ یار میماند بله

چنگ عقاب به چنگ یار میماند بله