نت فارسی جوانی هم بهاری بود و بگذشت منوچهر سخایی – نت فارسی ترنم های گرم عاشقانه

نت فارسی جوانی هم بهاری بود و بگذشت منوچهر سخایی – نت فارسی ترنم های گرم عاشقانه

نت فارسی جوانی هم بهاری بود و بگذشت منوچهر سخایی

نت فارسی جوانی منوچهر سخایی
نت فارسی جوانی منوچهر سخایی
40.000 ریال – خرید

جوونی هم بهاری بودو بگذشت

بما یه اعتباری بود و بگذشت
ترنمهای گرم عاشقانه

اینا یه جویباری بود و بگذشت
میون ما وتو یک الفتی بود

که اونم روزگاری بود و بگذشت
بهار زندگانی رفت افسوس

زکف عمر جوانی رفت افسوس
نگفتم راز دل یکدم بپیشش

زپیشم یار جانی رفت افسوس
نگار نازنین هستم غلامت

بگیر دستم ببر بالای بامت
ببین بالای بامت کس نباشه

بده بوسه از ان دور لبانت
میون ما وتو یک الفتی بود

که اونم روزگاری بود و بگذشت

جوونی هم بهاری بودو بگذشت
بما یه اعتباری بود و بگذشت

بیا ساقیو پر کن جام ما را
ببر باد صبا پیغام مارا

بگو از ما بدان شام شب افروز
نماروشن زرویت شام مارا

میون ما وتو یک الفتی بود
که اونم روزگاری بود و بگذشت

میون ما وتو یک الفتی بود
که اونم روزگاری بود و بگذشت

جوونی هم بهاری بودو بگذشت
بما یه اعتباری بود و بگذشت

ترنمهای گرم عاشقانه
اینا یه جویباری بود و بگذشت

میون ما وتو یک الفتی بود
که اونم روزگاری بود و بگذشت

دو ابروی کج جانانه داری
جهان دلکشو مستانه داری

اسیر دام مویت شد دل من
که دیگر زلف خود تا شانه داری