نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش – نت فارسی رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش – نت فارسی رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش
نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش
40.000 ریال – خرید

رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

جز تو من هیچی نمیخوام دیگه از تمومه عالم
بی تو سرخورده شدم کز میکنم همش یه گوشه

برگرد تا حالو هوام با دیدنه تو زیرو رو شه
رفتی رفتی بد جوری شکستم

من خسته ی خستم پاسوزه تو هستم
این عشق شاید بی هدف بود

چون از یه طرف بود پاشیده شدش زود
بی تو این دل شده پر خون دستام شده لرزون
چشمام شده گریون

برگرد تا دور بشم از غم تا خوب بشه کم کم
این زخمایه قلبم

رفتی بعد از تو دلم به هیچکسی حسی نداره
داغت مونده رو دلی که عمریه بی کسو کاره

برگرد یه گوشه از این غمو بگیر حمایتم کن
عشقم یک لحظه فقط نگاهتو ماله خودم کن
ماله خودم کن

رفتی رفتی بد جوری شکستم
من خسته ی خستم پاسوزه تو هستم

این عشق شاید بی هدف بود
چون از یه طرف بود پاشیده شدش زود

بی تو این دل شده پر خون دستام شده لرزون
چشمام شده گریون

برگرد تا دور بشم از غم تا خوب بشه کم کم
این زخمایه قلبم