نت فارسی کارون داود بهبودی- نت فارسی بیا ای دخت بیا – نت فارسی رقصو شادی بکنیم

نت فارسی کارون داود بهبودی- نت فارسی بیا ای دخت بیا – نت فارسی رقصو شادی بکنیم

نت فارسی کارون بیا ای دختر بیا داود بهبودی

نت فارسی کارون داود بهبودی
نت فارسی کارون داود بهبودی
40.000 ریال – خرید

بیا ای دختر بیا ، بیا پیش من بیا
سبزه رو دختر بیا، بیا پیش من بیا

بیا تا باهم بریم کنار شط کارون
سایبون پیدا کنیم تو داغی نخلستون

رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم

بشیم از چشم رغیبون پنهون
سوار قایق بشیم میون شط کارون

سبزه و بانمکی دل من تو رو میخواد
دلبر و خوشگلکی بیا که تو رو میخواد

رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم

بیا ای دختر بیا ، بیا پیش من بیا

سبزه رو دختر بیا، بیا پیش من بیا

بیا تا باهم بریم کنار شط کارون
سایبون پیدا کنیم تو داغی نخلستون

رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم

بشیم از چشم رغیبون پنهون
سوار قایق بشیم میون شط کارون

سبزه و بانمکی دل من تو رو میخواد
دلبر و خوشگلکی بیا که تو رو میخواد

رقص و شادی بکنیم دلمون و راضی بکنیم