نت فارسی دل هوای تو کرد – نت فارسی محلی بختیاری دوارته ز نو دل هوای تو کرد

نت فارسی دل هوای تو کرد – نت فارسی محلی بختیاری دوارته ز نو دل هوای تو کرد

نت فارسی دل هوای تو کرد سارا کیوان محلی بختیاری

 نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری
نت فارسی دل هوای تو کرد محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

 

دوارته ز نو دل هوای تو کرد
دلم نگره جا صدای تو رد
به یاد خوت و قولت ای تیه کال
شال بست و به کد؛ هم هوای تو کرد

شوی که گلم خوت نیایی کلم
غمت اونه بار به وارگ دلم
سیچه خوت نداری ز حالم خور
بیو منه مالم، ستین دلم

دلم چی کبوتر سیت هی زنه بال
وفا کن تو ای بی بفا تیه کال
نزیده مه و مندمه کل مال
غمت اونه تش به ای دل مال