نت فارسی زن زیبا ویگن – نت فارسی ویگن زن زیبا بود در این زمونه بلا

نت فارسی زن زیبا ویگن – نت فارسی ویگن زن زیبا بود در این زمونه بلا

نت فارسی زن زیبا ویگن

نت فارسی زن زیبا ویگن
نت فارسی زن زیبا ویگن
40.000 ریال – خرید

 

زن زیبا بود در این زمونه بلا
خونه ی بی بلا هرگز نمونه ای خدا

زن گل ماتمه
خار و گل با همه
زن نا مهربون دشمن جونه

دل سرای غمه
غم عالم کمه
خونه ی دل دمی بی زن نمونه

بی دل و دلبرم
بی سر و همسرم
شاخه ی بی برم بی همزبونم

هرکه دارد گلی
رور آب و گلی
من بی دل چرا تنها بمونم

بی دل و بی نشان
آخر ای آسمان
شادی روز و روزگار من کو

مرغ پر بسته ام
خسته ام خسته ام
بی قرارم بگو قرار من کو