نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش – نت فارسی رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش – نت فارسی رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش

نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش
نت فارسی خرابه حالم سعید آسایش
40.000 ریال – خرید

رفتی قلبم داره تند تند میزنه خرابه حالم

جز تو من هیچی نمیخوام دیگه از تمومه عالم
بی تو سرخورده شدم کز میکنم همش یه گوشه

برگرد تا حالو هوام با دیدنه تو زیرو رو شه
رفتی رفتی بد جوری شکستم

من خسته ی خستم پاسوزه تو هستم
این عشق شاید بی هدف بود

چون از یه طرف بود پاشیده شدش زود
بی تو این دل شده پر خون دستام شده لرزون
چشمام شده گریون

برگرد تا دور بشم از غم تا خوب بشه کم کم
این زخمایه قلبم

رفتی بعد از تو دلم به هیچکسی حسی نداره
داغت مونده رو دلی که عمریه بی کسو کاره

برگرد یه گوشه از این غمو بگیر حمایتم کن
عشقم یک لحظه فقط نگاهتو ماله خودم کن
ماله خودم کن

رفتی رفتی بد جوری شکستم
من خسته ی خستم پاسوزه تو هستم

این عشق شاید بی هدف بود
چون از یه طرف بود پاشیده شدش زود

بی تو این دل شده پر خون دستام شده لرزون
چشمام شده گریون

برگرد تا دور بشم از غم تا خوب بشه کم کم
این زخمایه قلبم

نت فارسی شراره سعید آسایش – نت فارسی بازم شراره دلا رو دیوونه کرده

نت فارسی شراره سعید آسایش – نت فارسی بازم شراره دلا رو دیوونه کرده

نت فارسی شراره سعید آسایش

نت فارسی شراره سعید آسایش
نت فارسی شراره سعید آسایش
40.000 ریال – خرید

 

بازم شـراره دلا رو دیوونه کـــرده
مامانش موهاشــــــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شـــراره قشـنگ و نازه
شراره چه آسون دلشـــــــو به تو می بازه

بازم شــــراره دلا رو دیوونه کـــرده
آخ مامانش موهاشـو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شــراره قشـــنگ و نازه
شراره چه آسون دلشـــــــو به تو می بازه

حــــالا بی خیال غصه
شما دختر خانوم دستتو بذار تو دست دوستت

آقا پســــــر دخــــتره چه لوســـــــه
خوراکـــش یکـــــی دو تا بوســــــه

بیا پیشـــــــــم نـــــرو
بوس بده دل بیقـــــــــراره

نگو چـــــرا دنبال منی
مـــی دونـــــــی چرا
چـــون مال منـــــی

بازم شــــــراره دلا رو دیوونه کــــرده
مامانش موهاشـــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شــــراره قشــــنگ و نازه
شراره چه آســـون دلشو به من می بازه

بازم شـــراره دلا رو دیوونه کـــــرده
مامانش موهاشـــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشــــای شراره قشــنگ و نازه
شراره چه آسون دلشــــو به من می بازه