نت فارسی سوسن خانم بروبکس – نت فارسی بروبکس سوسن خانم ابرو کمون

نت فارسی سوسن خانم بروبکس – نت فارسی بروبکس سوسن خانم ابرو کمون

نت فارسی سوسن خانم

نت فارسی سوسن خانم
نت فارسی سوسن خانم
40.000 ریال – خرید

 

سوسن خانوم از گروه بروبکس
خوشگل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم
خوشگل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم

میخوام بیام در خونتون
نمی خوام بیای
حرف بزنم با باباتون
وای نمی خواد آقا

میخوام بیام در خونتون
حرف بزنم با باباتون
بگم شدم عاشق دخترتون
می خوام بشم من دومادتون

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه
این قلب من عاشقه تازه عاشق تر هم میشه

خوشگل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم

میخوام بیام در خونتون
حرف بزنم با باباتون

بگم شدم عاشق دخترتون
می خوام بشم من دومادتون

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه
میشم فدات / عاشق چشات / میریزم به پات / تو هرچی بخوای

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم
آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

نگو نمیشه / نه نمیشه
نگو نمی خوای / نه نمی خوام

نگو نمیشه / نه نمیشه
نگو نمی خوای / نه نمی خوام

خوشکل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم
خوشکل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم

میخوام بیام در خونتون
نمی خوام بیای

حرف بزنم با باباتون
وای نمی خواد آقا

میخوام بیام در خونتون
حرف بزنم با باباتون

بگم شدم عاشق دخترتون
می خوام بشم من دومادتون

بابا می خوام بیام خواستگاری نگو نه نگو نمیشه
این قلب من عاشقه تازه عاشق تر هم میشه

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم
آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم

هالا نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم
آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم
خوشکل خانوم / ابرو کمون / چشم عسلی / سوسن خانوم
سوسن خانوم