نت فارسی شراره سعید آسایش – نت فارسی بازم شراره دلا رو دیوونه کرده

نت فارسی شراره سعید آسایش – نت فارسی بازم شراره دلا رو دیوونه کرده

نت فارسی شراره سعید آسایش

نت فارسی شراره سعید آسایش
نت فارسی شراره سعید آسایش
40.000 ریال – خرید

 

بازم شـراره دلا رو دیوونه کـــرده
مامانش موهاشــــــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شـــراره قشـنگ و نازه
شراره چه آسون دلشـــــــو به تو می بازه

بازم شــــراره دلا رو دیوونه کـــرده
آخ مامانش موهاشـو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شــراره قشـــنگ و نازه
شراره چه آسون دلشـــــــو به تو می بازه

حــــالا بی خیال غصه
شما دختر خانوم دستتو بذار تو دست دوستت

آقا پســــــر دخــــتره چه لوســـــــه
خوراکـــش یکـــــی دو تا بوســــــه

بیا پیشـــــــــم نـــــرو
بوس بده دل بیقـــــــــراره

نگو چـــــرا دنبال منی
مـــی دونـــــــی چرا
چـــون مال منـــــی

بازم شــــــراره دلا رو دیوونه کــــرده
مامانش موهاشـــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشای شــــراره قشــــنگ و نازه
شراره چه آســـون دلشو به من می بازه

بازم شـــراره دلا رو دیوونه کـــــرده
مامانش موهاشـــو عروسکی شونه کرده

رنگ چشــــای شراره قشــنگ و نازه
شراره چه آسون دلشــــو به من می بازه