نت فارسی آسمون به ای گپی شیرازی – نت فارسی آشیرین جونم شیرازی

نت فارسی آسمون به ای گپی شیرازی – نت فارسی آشیرین جونم شیرازی

نت فارسی آسمون به ای گپی گوشش نوشته شیرازی

نت فارسی آسمون به ای گپی
نت فارسی آسمون به ای گپی
40.000 ریال – خرید

آسمون به اون گپی گوشش نوشته
هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته
آی شیرین جونوم آی شیرین عمرم
گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم

گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم

بلال بلا لم سی خودت لی لی
کردی کبابم سی خودت لی لی

بلال بلا لم سی خودت لی لی
کردی کبابم سی خودت لی لی

آسمون به اون گپی گوشش نوشته
هر کی یارش خوشگله جاش تو بهشته
آی شیرین جونوم آی شیرین عمرم
گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم

گر بخای بوسوم ندی به زور می سونم