نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی – نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی – نت فارسی تو مستی من مستم آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی

نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی
نت فارسی الهی امشب صبح نشه آغاسی
40.000 ریال – خرید

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

الله

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

الهی

 

دنیا به کام ما شده خوشبختی رام ما شده

مرغ امید و آرزو اسیر دام ما شده

 

غصه نداره دلامون آسون شده مشکلامون

قرعه بخت و زندگی امشب به نام ما شده

 

تو مستی من مستم دستتو بده به دستم

امشب با جام می دست و پای غمو بستم

 

امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه

الهی امشب صبح نشه

الهی