نت فارسی عروسی شماعی زاده – نت فارسی عروسی که میشه بساطمون جوره

نت فارسی عروسی شماعی زاده – نت فارسی عروسی که میشه بساطمون جوره

نت فارسی عروسی شماعی زاده

نت فارسی عروسی شماعی زاده
نت فارسی عروسی شماعی زاده
40.000 ریال – خرید

حومه بلمرونم نغمه ساز کارونم
همصدای امواجم عاشقونه میخونم

بر دگ دلم سازم دمرم دلم تنبک
چاره غمم باده مزه می ام خارک
“کر”
نت فارسی عروسی شماعی زاده که میشه بساطمون جوره
صدای طبله و رباب و تنبوره

عروسی که میشه بساطمون جوره
صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن
بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره
بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

عروسی که میشه بساطمون جوره
صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن
بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره
بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره

حومه بلمرونم نغمه ساز کارونم
همصدای امواجم عاشقونه میخونم

بر دگ دلم سازم دمرم دلم تنبک
چاره غمم باده مزه می ام خارک

نه شراب بهشتی که قطره های بارون
به من تشنه بهتر مثل زلال کارون

تو تابستون کارون چون زنی دل فریبه
شماها رو می کشونه سوی وصال کارون

هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی
تو باب مسیر دهن کوسه نیفتی

به هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی
تو باب مسیر دهن کوسه نیفتی

گفتم به تو حرفای دل عاشقمو نگی که نگفتی
“کر”
عروسی که میشه بساطمون جوره
صدای طبله و رباب و تنبوره

نت فارسی عروسی شماعی زاده که میشه بساطمون جوره
صدای طبله و رباب و تنبوره

گروه کولی ها به رقص و آوازن
بساط ما بساط شادی و شوره

عروسی که میشه بساطمون جوره
بساط ما بساط شادی و شوره

نت فارسی عروسی شماعی زاده که میشه بساطمون جوره