نت فارسی لات قیصر – نت فارسی بچه ناف ونکم – نت فارسی لات لات لاتم من خاک زیر پاتم من

نت فارسی لات قیصر – نت فارسی بچه ناف ونکم – نت فارسی لات لات لاتم من خاک زیر پاتم من

نت فارسی لات قیصر

نت فارسی لات قیصر
نت فارسی لات قیصر
40.000 ریال – خرید

نت فارسی لات قیصر

تــو شهــر بـی حـسـاب ما
از هــمـه لا تـا مــن ســرم

باشاخ و شو نه هام شـده
دل مـی دم و دل مـی بـرم

دو رنگـی تو کـار مـا نیست
عشق وصفا پیشه ماست

با ایـن هــمـه دوز وکــلــک
خــدا در انـدیشـه مـاسـت
خــدا در انـدیشـه مـاسـت

بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم

پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
بچه ناف ونکم

خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم

لات لات لاتم من
خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من

تا آخرش باتم من
لوتیگری حساب کنی

از همه سر ترش منم
تو بدی وبدبیاری

اول وآخرش منم
هیچ زد و بندی نداریم

خط و نشون کار ما نیست
با اینکه ما لاتیم وشوخ

نامردی تو کار ما نیست
نامردی تو کار ما نیست

بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم

پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم

بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم
پا بذارن رو دلکم

نت فارسی لات قیصر

خودم یه پارچه کلکم
لات لات لاتم من

خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من

تا آخرش باتم من
لوتیگری حساب کنی

از همه سر ترش منم
تو بدی وبدبیاری

اول وآخرش منم
هیچ زد و بندی نداریم

خط و نشون کار ما نیست
با اینکه ما لاتیم وشوخ

نامردی تو کار ما نیست
نامردی تو کار ما نیست

بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم

پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم

بچه ناف ونکم
خوش تیپم وبانمکم

پا بذارن رو دلکم
خودم یه پارچه کلکم
لات لات لاتم من

خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من

تا آخرش باتم من
لات لات لاتم من

خاک زیر پاتم من
لات ولات ولات لاتم من
تا آخرش باتم من