نت فارسی نامزدم و بدین برم سرژیک – نت فارسی نامزدی – نت فارسی نامزم میخوامش

نت فارسی نامزدم و بدین برم سرژیک – نت فارسی نامزدی – نت فارسی نامزم میخوامش

نت فارسی نامزدم و بدین برم سرژیک

نت فارسی نامزدم و بدین برم
نت فارسی نامزدم و بدین برم
40.000 ریال – خرید

 

اومدم خونتون برای خواستگاری
اومدم قلبمو بدم به یادگاری

اومدم حریر گل به تنت بپوشم
یه شرابه کهنه از عشق تو بنوشم

اومدم حریر گل به تنت بپوشم
یه شرابه کهنه از عشق تو بنوشم

نت فارسی نامزدم و بدین برم

نامزدمو بدین برم
می خوام به قربونش برم

عاشقشم دیوونشم
از صبح تا شب دم خونشم

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش

نت فارسی نامزدم و بدین برم

عاشقم دوستش دارم می خوام گرفتار شم
خواب غفلت بودم و می خوام که بیدار شم

اومد او روزی که من افسون دلدار شم
با دلش همسایه ی دیوار به دیوار شم

عاشقم دوستش دارم می خوام گرفتار شم
خواب غفلت بودم و می خوام که بیدار شم
می خوام که بیدار شم

نت فارسی نامزدم و بدین برم

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش

اومدم خونتون برای خواستگاری
اومدم قلبمو بدم به یادگاری

اومدم حریر گل به تنت بپوشم
یه شرابه کهنه از عشق تو بنوشم

اومدم حریر گل به تنت بپوشمیه شرابه کهنه از عشق تو بنوشم
نامزدمو بدین برم

می خوام به قربونش برم
عاشقشم دیوونشم

از صبح تا شب در خونشم
عاشقشم دیوونشم
از صبح تا شب در خونشم

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش

نامزدمه می خوامش دنبالشم می خوامش
هرچی دارم تو دنیا می خوام بشه به نامش