نت فارسی نامه سیاوش شمس – نت فارسی از اونور دنیا باز نامه رسیده

نت فارسی نامه سیاوش شمس – نت فارسی از اونور دنیا باز نامه رسیده

نت فارسی نامه سیاوش شمس

نت فارسی نامه سیاوش شمس
نت فارسی نامه سیاوش شمس
40.000 ریال – خرید

 

از اونور دنیا باز نامه رسیده
چه عاشقونه عکسمو برام کشیده

گوشش نوشته تا ابد گرفتار
با اهنگو ترانه هام تا صبح میمونه بیدار

با گونه های خیسم واسه اون مینویسم
به اون وفادار به اون عزیزم

هدیه من به اون فقط ترانه هامه
روزی که نامه هاش نیاد مرگ صدامه

هدیه ایرون ای زاده رود کارون
تو هوای قلب من نفس تویی ای همخون

جای بوست روی نامه هان شیرینه
چون که از دلت میاد، میاد به دل میشینه

هدیه ایرون ای زاده رود کارون
تو هوای قلب من نفس تویی ای همخون

جای بوست روی نامه هات شیرینه
چون که از دلت میاد، میاد به دل میشینه

با گونه های خیسم واسه اون مینویسم
به اون وفادار به اون عزیزم

هدیه من به اون فقط ترانه هامه
روزی که نامه هات نیاد مرگ صدامه

هدیه ایرون ای زاده رود کارون

تو هوای قلب من نفس تویی ای همخون
جای بوست روی نامه هان شیرینه

چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه
هدیه ایرون ای زاده رود کارون

تو هوای قلب من نفس تویی ای همخون
جای بوست روی نامه هان شیرینه

چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه
هدیه ایرون ای زاده رود کارون

تو هوای قلب من نفس تویی ای همخون

جای بوست روی نامه هان شیرینه
چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه