نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم مهرشاد – نت فارسی مهرشاد هوای مارو داشته باش

نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم مهرشاد – نت فارسی مهرشاد هوای مارو داشته باش

نت فارسی هوای ما رو داشته باش هوا تو دارم

نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم
نت فارسی هوای ما رو داشته باش هواتو دارم
40.000 ریال – خرید

 

باید که اعتراف کنم تا تورو دیدم قشنگترین جمله رو از دلم شنیدم
گفت خودشه راه درست اومدی این بار نجنبی باختی قدم اول و بردار

پا پیش گذاشتم تا بگم عاشقت هستم نگاه نکن امروز اگه خالی دستم
پاش برسه برای تو کم نمیزارم یه کم هوامو داشته باش هواتو دارم

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم

مهتاب زیبا عزیزم پیش تو هیچه نسخه شو باید خیلی زود خدا بپیچه
خوبی تو زیاده و فرصت من کم بهتر تا دیر نشده دست به قلم شم

بگم تویی تو همه ی دارو ندارم رو من حساب کن که توی عشق کم نمیارم
هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم
نت فارسی هوای ما رو داشته باش

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم

نت فارسی هوای ما رو داشته باش

باید که اعتراف کنم تا تورو دیدم قشنگترین جمله رو از دلم شنیدم

گفت خودشه راه درست اومدی این بار نجنبی باختی قدم اول و بردار

پا پیش گذاشتم تا بگم عاشقت هستم نگاه نکن امروز اگه خالی دستم
پاش برسه برای تو کم نمیزارم یه کم هوامو داشته باش هواتو دارم

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم

هوای مارو داشته باش هواتو دارم من توی عشق و عاشقی کم نمی ارم