نت فارسی چایی چایی عاصف – نت فارسی بندری چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف – نت فارسی بندری چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف

نت فارسی چایی چایی عاصف
نت فارسی چایی چایی عاصف
40.000 ریال – خرید

 

چایی چایی
چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن
چایی چایی جلدی تند قهر نکن

نفس ما نگیرو رنگ زرد نکن
چاییچایی جلد تند قهر نکن

چاییچایی جلد تند قهر نکن
دچار جونی رنگم زرد نکن

قد بلند گیسو کمند عروس بستک
چایی چایی

عشق تو تو قلب عاشقای بستک
چایی عمر دوباره من

چایی چایی

نت فارسی چایی چایی

بی نشونم نکن ای ستاره من
چایی چایی
بستکی من کهفداتم

عاشق سادگیاتم
چایی چایی

چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن
بستکی سازی بزن که من برقصم
چایی چایی

نی انبونه تو رو من میپرستم
چایی چایی

چایی بی تو همیشه مستم
چایی چایی

من فقط بحاطر تو زنده هستم
چایی چایی
چایی چایی

بستکی من کهفداتم
عاشق سادگیاتم

چایی چایی
چایی چایی جلد تند قهر نکن

چایی چایی جلد تند قهر نکن
دچار جونی رنگم زرد نکن

ها ماشاالله احسنت
چایی چایی

خونه اونجاست خونه اونجاست
بستک من همه اونجاست

دلم اونجاست دلم اونجاست
بستکی سازی بزن که من برقصم

چایی چایی
نی انبونه تو رو من میپرست

چایی چایی
چایی بی تو همیشه مستم

چایی چایی
من فقط بحاطر تو زنده هستم

چایی چایی
چایی چایی

چاییچایی جلدی تند قهر نکن
نفس ما نگیرو رنگ زرد نکن

چایی چایی جلد تند قهر نکن
چایی چایی جلد تند قهر نکن

دچار جونی رنگم زرد نکن