نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده – نت فارسی زبونم و بستی با محبت ای یار

نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده – نت فارسی زبونم و بستی با محبت ای یار

نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده

نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده
نت فارسی چشم و ابرو شماعی زاده
40.000 ریال – خرید

نشد با چشم و ابرو دل بری دل
وگرنه عاقبت دل می بری دل

نشد با چشم و ابرو کار ما زار
دل ما از محبت شد گرفتار
دل ما از محبت شد گرفتار

نگو از چشم و ابرو کار ما نیست
خریدارش دل بیدار ما نیست

نت فارسی چشم و ابرو

دل ما عاشق راه و مرامه
نه هر آهو که زیبا می خرامه
نه هر آهو که زیبا می خرامه

زبونمو بستی با محبت ای یار
به پام نشستی با محبت ای یار

زبونمو بستی با محبت ای یار
به پام نشستی با محبت ای یار

با مهربونی اومدی سراغم
دلمو به عشقت دادی عادت ای یار
دلمو به عشقت دادی عادت ای یار

کسی با دلبری مصلوب ما نیست
کسی با خوشگلی محبوب ما نیست

صفای باطنتو دوست دارم
مرام مومنت رو دوست دارم

دل ما رو محبت کارشو ساخت
ما رو در دامن عشق تو انداخت
ما رو در دامن عشق تو انداخت

زبونمو بستی با محبت ای یار
به پام نشستی با محبت ای یار

زبونمو بستی با محبت ای یار
به پام نشستی با محبت ای یار

با مهربونی اومدی سراغم
کشتی منو تو با رفاقت ای یار
کشتی منو تو با رفاقت ای یار