نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش سپیده – نت فارسی دیشب مثه هر شب جزیره اومد تو خوابم

نت فارسی کیش

نت فارسی کیش
نت فارسی کیش
40.000 ریال – خرید

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

نت فارسی کیش

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم
نت فارسی کیش
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
خواب دیدیم که توی کیشم

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
تو نشسته بودی پیشم

همونجا که دلامون پر از مهر و وفا بود
هر شب لب دریا آتیش بازی به پا بود

همونجائی که گفتم میخوام برات بمیرم
قسم خوردی که هرگز از پیشت نمیرم

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
اونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

اونجا که تو قلب مردمش عشقه همیشه
همونجا که هنوز که هنوز عاشقی میشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه
کیش کیش کیشه

سرزمین آتیشه
کیش کیش کیشه

تو خاکش عاشقی میشه
کیش کیش کیشه

نشون شام آبیشه
کیش کیش کیشه

جدا از ما مگه میشه

 

کیش کیش کیشه

دیشب دیشب دیشب مثل هر شب
دیشب دیشب دیشب مثل هر شب

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

میون آسمون آسمون رنگین کمون بود
واسه پرواز عشق تا افق کهکشون بود

تو قلب آبهای سبز و آبیه جنوبی
جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود

نت فارسی کیش

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم

دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم
دیشب مثل هر شب خواب دیدیم که روی آبم