نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گرمه سیر گرمه

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری – نت فارسی مسعود بختیاری گرمه سیر گرمه

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری
نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری
40.000 ریال – خرید

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

گرمسیر گرمه، گرمه ولا و باد گرم ایاره

کاشکی که زیتر مال بارکنه بریم ایلاق دوواره

گرمسیر گرمه، گرمه بیوین بار کنیم گویل بریم سی سَرحَد

بزنیم آخه یه وار نو بهلیم ای کهنه واره

کوه زردنه بوگوین بوگوین کردیمه گردواری

تی به ره بو تا مالا بیان آخه ز آسماری

کوه زردنه بوگوین بوگوین آخه مندیرمون بو

گردواری کردیمه پاک آخه وا با مه نو

نت فارسی گرمسیر گرمه محلی بختیاری

 

کوه زردنه بوگوین بوگوین آخی کوگس بخونه

سر چارده نوم خدا آخی دی مال کنونه

کاشکی یه سال مالا ونن آخی پا چشمه ساری

هرکسی بره صب تا پسین آخی به دین کاری

کاشکی یه سال مالا ونن آخی وار برافتو

هرکسی بره به دین کاری از صب تا سر شو

شو یه تش تنگی بزنیم آخی ز هیمه کلخنگ

میشکاله بوگوین بوگوین آخی منشینه بیکار

شو یه تش تنکگی بزنیم آخی ز هیمه بایوم

میشکاله بوگوین بوگوین آخی هف کنه قایم

 

بیوین یه تش تنگی بزنیم آخی دورس بوازیم

میشکال ای هف کن به ساز همه مندیر سازیم