نت فارسی گل گلدون من – نت فارسی به دنبالت میام هر جا که باشی شاهرخ

نت فارسی گل گلدون من – نت فارسی به دنبالت میام هر جا که باشی شاهرخ

نت فارسی گل گلدون من

نت فارسی گل گلدون من
نت فارسی گل گلدون من
40.000 ریال – خرید

گل گلدون من تو رگام خون من
به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم به قربونت

شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من
خیلی دلگیرم بیا خیلی دلگیرم بی تو می میرم

نت فارسی گل گلدون من

به دنبالت میام هر جا که باشی
آخه می میرم نباشی

نمیذارم دیگه از من جدا شی
آخه می میرم نباشی

میدونم با وفایی الهی زنده باشی
میدونم با وفایی الهی زنده باشی

بیا دردت به جونم بیا ای مهربونم که قدرتو میدونم
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

نت فارسی گل گلدون من

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی
الهی من به قربون دو ابروی کمونت

به قربون دو چشمون و نگاه مهربونت
عزیزم عشق پاکت همدم روز و شبامه

بگردم دور اون اسمت که هر دم رو لبامه
بگردم بگردم بیا دورت بگردم

بگردم بگردم آی بیا دورت بگردم
گل گلدون من تو رگام خون من

به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم به قربونت
شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من

خیلی دلگیرم بیا خیلی دلگیرم بی تو می میرم
به دنبالت میام هر جا که باشی

آخه می میرم نباشی
نمیذارم دیگه از من جدا شی

آخه می میرم نباشی
میدونم با وفایی الهی زنده باشی

میدونم با وفایی الهی زنده باشی
بیا دردت به جونم بیا ای مهربونم

که قدرتو میدونم
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی

خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی
خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا شی
خدا نکنه خدا نکنه که با من بی وفا شی