نت فارسی یار دبستانی من با من وهمراه منی – نت فارسی چوب الف بر سر ما

نت فارسی یار دبستانی من با من وهمراه منی – نت فارسی چوب الف بر سر ما

نت فارسی یار دبستانی من

نت فارسی یار دبستانی من
نت فارسی یار دبستانی من
40.000 ریال – خرید

نت فارسی یار دبستانی من ، با من و همراه منی
نت فارسی چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد ، مرده دلای آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟

یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد، مرده دلهای آدماش

دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟

نت فارسی یار دبستانی من ، با من و همراه منی
نت فارسی چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

نت فارسی یار دبستانی من همراه با متن ترانه آکورد و فاسل صوتی از نواختن همین نت